به وب سایت سپهر تهویه خوش آمدید.

ساعات کاری ما : شنبه تا پنجشنبه || 09:00 الی 20:00

مزايای كانال اسپيرال بيضی

مزايای كانال اسپيرال بيضی

كانال های بيضی جايگزين بسيار مناسبی براي سيستم های كانال كشی در پروزه هايی هست كه به دليل محدوديت ارتفاع امكان استفاده از كانال اسپيرال و كانال گرد را وجود ندارد.و به ناچار مجبور به استفاده از كانال های چهارگوش در پروژه ها ميشويم.
كه مجموعه ی سپهرتهويه با تكيه بر دانش فنی و تجربی و محاسبات هندسی اقدام به توليد كانال های اسپيرال بيضی يا كانال بيضی نموده است.
در اين قسمت مزايای كانال اسپيرال بيضی يا همان كانال گرد ارايه مي شود.
-سرعت توليد بالاتر نسبت به كانال چهارگوش
-به دليل داشتن ساختار يكنواخت در فرايند توليد امكان نشتی هوای كمتری خواهيم داشت
-امكان توليد كانال های اسپيرال بيضی بيش از طول ها 1 متر تا 3
-كاهش چشم گير تعداد فلنج های اتصال دهنده كانال ها به يكديگر به دليل اخت در طول ها بيشتر
-كاهش افت فشار هوا به دليل عدم گوشه های 90درجه نسبت به كانال چهار گوش
-كاهش صدا و نويزهای مزاحم به دليل كاهش اغتشاش و توربلانس در سيستم كانال كشی
-سرعت نصب بالاتر
-ظاهری زيبا تر

تماس سریع سپهر تهویه واتساپ سپهر تهویه واتساپ سپهر تهویه