به وب سایت سپهر تهویه خوش آمدید.

ساعات کاری ما : شنبه تا پنجشنبه || 09:00 الی 20:00

سرعت مجاز هوا در كانال های هوا

سرعت مجاز هوا در كانال های هوا

سرعت هوا در کانال ها عبارت است مسافت طی شده در واحد زمان که معمولا به صورت خطی فوت در هر دقیقه یاfpm بیان می شود.با ضرب کردن سرعت هوا در مساحت سطح خروجی هوا می توان میزان حجم هوا را بدست آورد. که جریان هوا معمولا به صورت فوت مکعب  بر دقیقه و یا cfm اندازه گرفته می شود.

فرمول محاسبه سرعت هوا به صورت زیر است :

Q(CFM)=A*V(FPM)

برای محاسبه سرعت استاندارد هوا در كانال های رفت و برگشت بر حسب نوع كاربری می توان از جدول زیر استفاده كرد.

*سرعت مجاز  هوا در كانال بر حسب FPM

 

 

 

تماس سریع سپهر تهویه واتساپ سپهر تهویه واتساپ سپهر تهویه